*** Time ***
USA mini FLAG
New York

 

馃嚭馃嚫 United State of America, Bo偶e Pob艂ogos艂aw Ameryk臋 :-)

.:: Translate ::.

ArabicChinese (Simplified)DanishDutchEnglishFrenchGermanGreekHebrewItalianJapaneseKoreanLithuanianNorwegianPolishPortugueseRussianSpanishSwedishTurkish

馃嚭馃嚫 Handel Zagraniczny USA

Problem rozwoju eksportu jako instrumentu tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu gospo颅darczego i dobrobytu zajmuje podstawowe miejs颅ce w polityce handlu zagranicznego USA. Rz膮d Stan贸w Zjednoczonych postrzega odkrywanie nowych rynk贸w i rozw贸j eksportu jako jedn膮 z g艂贸wnych cz臋艣ci swojej strategii ekonomicznej, kt贸ra zdaniem oficjalnych przedstawicieli spo颅wodowa艂a nieprzerwany wzrost gospodarczy w okresie ostatnich 7 lat. W latach 90. eksport w 1/3 zapewnia艂 wzrost gospodarki.

Rz膮d Stan贸w Zjednoczonych w swoich zamie颅rzeniach k艂adzie nacisk na dalsze dzia艂ania zmie颅rzaj膮ce do liberalizacji handlu i globalizacji gos颅podarki jako sprawdzonej na swoim przyk艂adzie metody rozwoju gospodarki kraju.

Dlatego w bud偶ecie USA na 2000 r. wa偶n膮 pozycj臋 zajmuj膮 programy rozwoju handlu za颅granicznego. Jednym z nich jest aktywizacja mi臋dzyresortowych wysi艂k贸w maj膮cych na celu stymulowanie eksportu. Na ten cel przeznacza si臋 108 mln USD, co w przeliczeniu na efekty eks颅portowe powinno przynie艣膰 2 mld USD. Wyja艣nieniem podj臋cia tej inicjatywy s膮 problemy globalne w gospodarce 艣wiatowej, w rezultacie kt贸rych eksport przedsi臋biorstw ameryka艅skich spowolni艂, a w efekcie zmniejsza艂o si臋 zatrudnienie. Poniewa偶 miliony miejsc pracy, jak wida膰 z powy偶szego, zale偶膮 od eksportu administracja uwa偶a, za nieodzowne s艂u偶y膰 pomoc膮 przedsi臋颅biorstwom w kierunku ekspansji ekspertowej.

Do lat 60-tych przemys艂 przetw贸rczy w S Z. wy颅korzystywa艂 g艂贸wnie surowce krajowe. Wyczerpywa颅nie si臋 z艂贸偶 (ropa naft., rudy metali) oraz wysokie koszty eksploatacji powoduj膮 sta艂y wzrost importu surowc贸w mineralnych. Stany Zjednoczone s膮 obe颅cnie jednym z najwi臋kszych importer贸w su颅rowc贸w mineralnych na 艣miecie. Ponad po艂ow臋 zapotrzebowania gospodarki na rop臋 naft po颅krywa import, g艂贸wnie z kraj贸w Bliskiego Wsch., Wenezueli, Meksyku i Nigerii: gaz ziemny jest dostarczany z Kanady i Meksyku, rudy 偶elaza z Kanady, Wenezueli, Brazylii i Chile, nudy i koncentraty miedzi 鈥 z Chile Panu i Zambii, koncentraty cynku i o艂owiu 鈥 z Meksyku, Au颅stralii i Kanady, cyna 鈥 z Boliwii i Malezji, boksyty 鈥 z Suninamu, Gujany, Haiti i Jamajki. USA importuj膮 r贸wnie偶 uran (RPA Kanada), chrom (RPA, Zambia, Filipiny), mangan (g艂. z Brazylii), antymon, kobalt i inne.

Dost臋p polskich producent贸w do rynku USA

Polska, jako cz艂onek 艢wiatowej Organizacji Handlu (WTO), ma zapewniony niedyskryminowany dost臋p do rynku USA. Ponadto importerzy polskich produkt贸w korzystaj膮 z jednostronnego systemu preferencji celnych GSP1 (w praktyce ze颅rowa stawka celna) obejmuj膮cego oko艂o 40% linii taryfowych.

Zgodnie z przepisami USA, GSP nie mo偶e obejmowa膰 (ustawa wyra藕nie ogranicza upraw颅nienia Prezydenta USA):

a)artyku艂y tekstylne odzie偶owe wy艂膮czone z GSP w dniu 1.01.1994 r.

b)zegarki

c)wra偶liwe artyku艂y elektroniczne,

d)wra偶liwe artyku艂y stalowe,

e)obuwie, torebki, torby i walizki, r臋kawice robo颅cze odzie偶 ze sk贸ry,

f)wra偶liwe p贸艂wyroby wyroby ze szk艂a,

g)wszelkie inne produkty, kt贸re Prezydent USA uzna za wra偶liwe,

h)artyku艂y rolne obj臋te kwotami taryfowymi, kt贸颅rych dostarczane ilo艣ci przekraczaj膮 te kwoty,

i)wszelkie towary co do kt贸rych wszcz臋to post臋颅powanie (ochronne itp.)

Dodatkowe ograniczenia to:

– warto艣膰 kwalifikuj膮cego si臋 towaru nie mo偶e przekracza膰 kwoty 75 mln USD w 1996 r. po颅wi臋kszonej corocznie o 5 mln USD,

– udzia艂 importu artyku艂u obj臋tego CSP z danego kraju nie mo偶e przekracza膰 50% og贸lnej ilo艣ci importu.

Znaczenie preferencji GSP dla naszego eks颅portu do USA relatywnie maleje. Od 1996 r. przy颅rost importu z Polski koncentruje si臋 na grupach nie obj臋tych CSP. Przyrost ten wyni贸s艂 102% (import uleg艂 podwojeniu) podczas gdy import w okresie ostatnich 4 lat linii towarowych obj臋tych GSP wzrost tylko o 17%. Zaledwie 11% ca艂ego przyrostu importu z Polski podlega艂o GSP. Ten颅dencj臋 t臋 nale偶y uzna膰 za prawid艂ow膮 szczeg贸l颅nie maj膮c na uwadze to, 偶e po przyst膮pieniu do UE Polska wypadnie z systemu preferencji cel颅nych GSP.

Rynek USA zalicza si臋 do rynk贸w zliberali颅zowanych, lecz nie brak tutaj rozbudowanych re颅gulacji wymog贸w rejestracyjnych. Taryfa celna zawiera podstawowy pakiet informacji na temat wymog贸w w zakresie dost臋pu do rynku i zawiera odes艂ania do w艂a艣ciwych organ贸w regulacyjnych. Jest ona dost臋pna w internecie. Na naszych stro颅nach jest stosowne 艂膮cze do aktualnej taryfy USA.

W zakresie ogranicze艅 na polskie towary (kwo颅ty tekstylne serowe) nie dokona艂y si臋 istotniejsze zmiany a nadprodukcja w bran偶y rolnej w USA nie tworzy艂a w艂a艣ciwego klimatu do pozytywnej reak颅cji w艂adz USA na polskie propozycje w sprawie podwy偶szenia kwot serowych.

Unia Europejska i USA zaanga偶owane s膮 w dialog transatlantycki maj膮cy na celu identyfi颅kacj臋 i usuwanie przeszk贸d we wsp贸艂pracy go颅spodarczej, w tym i w handlu. Szersze materia艂y dotycz膮ce dost臋pu do rynku USA z punktu widze颅nia Unii Europejskiej mo偶na znale藕膰 w internecie na stronach Komisji UE.

G艂贸wne przeszkody w dost臋pie do rynku USA, w opinii Komisji Europejskiej:

zasada eksterytorialno艣ci niekt贸rych ustaw USA np. Helms-Burton Act, bran Libya Sanction Act., kthre staraj膮 si臋 regulowa膰 handel kraj贸w trzecich. Unia osi膮gn臋艂a porozumienie z USA podczas szczytu w Londynie (maj 1998 r.), kt贸颅re mog艂oby rozwi膮za膰 konflikt z USA, lecz brak jest jak dot膮d posuni臋膰 legislacyjnych Kongre颅su USA.

unilateralizm 鈥 system prawny USA dopuszcza stosowanie jednostronnych 艣rodk贸w handlo颅wych poza dyscyplinami WTO. Unia wygra艂a dwa spory z USA na forum WTO, oraz wszcz臋艂a sp贸r na tym forum w sprawie nowej ustawy USA (sekcja 407 Trade and Development Act) podpisanej przez Prezydenta w dniu 18.05.2000 r.

kominy taryfowe szczeg贸lnie dotycz膮ce pro颅dukt贸w 偶ywno艣ciowych, tekstyli贸w, obuwia, wyrob贸w ze sk贸ry, bi偶uterii szlachetnej I imita颅cyjnej, wyrob贸w ceramicznych i szklanych, ci臋偶ar贸wek i wagon贸w kolejowych.

utrudnienia celne np. nadmierne wymogi ty颅cz膮ce faktur importowych, op艂aty customs user fees, zmiana regu艂 pochodzenia towar贸w w za颅kresie towar贸w tekstylno-odzie偶owych. W marcu 1998 r. Unia zg艂osi艂a do WTO spraw臋 dys颅kryminacyjnego charakteru US Harbour Main颅tenace Tax. nak艂adanego na import drog膮 wodn膮 i nie zgadza si臋 z alternatywnymi uregu颅lowaniami prawnymi tej sprawy przez Kongres USA

艣rodki ochrony handlu 鈥 ko艣ci膮 niezgody jest Ustawa Antydumpingowa z 1916 r. Zastrze偶e颅nia budz膮 te偶 przepisy USA w sprawie kontroli eksportu. Panel WTO ustali艂 w styczniu 1999 r. 偶e Ustawa Antidumping Act z 1916 r. jest sprzeczna z postanowieniami i regulacjami WTO i GATT 1994 r. W maju 2000 r. Zesp贸艂 Apelacyjny WTO pot臋pi艂 USA w sprawie ce艂 wyr贸wnawczych dotycz膮cych pomocy udziela颅nej firmom pa艅stwowym, a p贸藕niej sprywatyzo颅wanym 鈥 sprawa British Steel.

techniczne bariery w handlu 鈥 regulacje na poziomie legislacji stanowej, standardy federalne odbiegaj膮ce od norm mi臋dzynarodowych, Wy颅mogi w sprawie etykietowania i znakowania, procedury zatwierdzania lek贸w przez FDA, nadmierna certyfikacja przez trzecie strony, wymogi sanitarne i fitosanitarne (te ostatnie przeszkody mog膮 by膰 usuni臋te w zwi膮zku z podpisaniem 20.07.1999 r. porozumienia Ve颅terinary Equivalency Agreement).

zakupy rz膮dowe 鈥 r贸偶norodne regulacje typu Buy America, rozszerzone o nowe federalne programy infrastrukturalne.

przemys艂 lotniczy 鈥 znaczny zakres po艣rednie颅go wspierania producent贸w lotniczych w USA. Temat powinien byc rozwi膮zany kompleksowo na forum WTO w ramach Civil Aircraft Agre颅ement.

przemys艂 stoczniowy 鈥 brak ratyfikacji przez USA Porozumienia w sprawie Przemys艂u Sto颅czniowego uzgodnionego przez OECD w 1994 r., nadmierny poziom subsydi贸w i polityka podatkowa budz膮 niepok贸j UE.

klauzula bezpiecze艅stwa narodowego 鈥 nad颅miernie stosowana przez USA w celach protek颅cjonistycznych.

bezpo艣rednie inwestycje zagraniczne 鈥 ograni颅czenia z Ustawy Exon-Florio z 1988 r. dotycz膮 inwestycji zagranicznych i nabywania praw w艂asno艣ci przez podmioty zagraniczne w sek颅torach zwi膮zanych z bezpiecze艅stwem naro颅dowym. Brak ustawowej definicji bezpiecze艅颅stwa narodowego prowadzi do rozszerzaj膮cej interpretacji.

warunkowa klauzula narodowa 鈥 szczeg贸lnie cz臋sta w regulacjach dotycz膮cych prac badaw颅czo-rozwojowych.

艣rodki podatkowe 鈥 tzw. unitaly taxes nalicza颅ne firmom na podstawie ich 艣wiatowych opera颅cji s膮 sprzeczne z postanowieniami traktat贸w w sprawie podatk贸w zawartych przez USA z krajami trzecimi.

w艂asno艣膰 intelektualna 鈥 ustawodawstwo USA wykazuje w dalszym ci膮gu szereg r贸偶nic w sto颅sunku do uregulowa艅 mi臋dzynarodowych. Unia wygra艂a ostatnio spraw臋 przeciwko USA dotycz膮c膮 przeszk贸d w licencjonowaniu utwo颅r贸w muzycznych na terenie USA i oczekuje im颅plementacji przez USA rekomendacji panelu WTO. Problemem jest te偶 prawo patentowe USA 鈥 kraj ten stosuje zasad臋 first-to-invent, a inne kraje stosuj膮 zasad臋 first-to-file, czyli udzielaj膮 pierwsze艅stwa zg艂oszeniom paten颅towym.

Deficyt handlu zagranicznego

Wed艂ug danych Ministerstwa Handlu USA de颅ficyt handlu zagranicznego kraju w I p贸艂roczu 1999 r. osi膮gn膮艂 118,14 mld USD w por贸wnaniu z 75,3 mld USD w analogicznym okresie roku ubieg艂ego. W czerwcu 1999r. deficyt wzr贸s艂 o 16,3% w por贸wnaniu z miesi膮cem poprzednim i wyni贸s艂 24,6 mld USD. Jak podkre艣laj膮 eksperci sta艂o si臋 tak z powodu wzrostu importu z Japonii i Europy Zachodniej. Warto艣膰 importu z Europy Zachodniej w czerwcu wynios艂a 18,36 mld USD (w maju -17,1 mld USD), a w I p贸艂roczu kszta艂towa艂a si臋 na poziomie 101,2 mld USD. Deficyt USA w handlu z tymi krajami w czerwcu wyni贸s艂 4,94 mld USD, natomiast w miesi膮c wcze艣niej 鈥 3,55 mld USD.

Eksport w okresie 6 pierwszych miesi臋cy 1999 r. wyni贸s艂 tylko o 22,15 mld USD w por贸wna颅niu z 23,8 mld USD za analogiczny okres roku ubieg艂ego Zdaniem ekonomist贸w wp艂yw na takie kszta艂towanie si臋 wynik贸w eksportu mia艂y nie颅w膮tpliwie ni偶sze ceny towar贸w na rynku 艣wiato颅wym. W czerwcu 1999 r. nast膮pi艂a niewielka poprawa w eksporcie ameryka艅skim, wzr贸s艂 on z 78 mld USD w maju do 78,4 mld USD. Import ameryka艅ski za I p贸艂rocze 1999 r. osi膮gn膮艂 103,9 mld USD w por贸wnaniu z 99,1 mld USD w I p贸艂roczu roku ubieg艂ego. Najbardziej zwi臋kszy艂 si臋 import samochod贸w, sprz臋tu tele颅komunikacyjnego, cz臋艣ci do komputer贸w. Natomiast dane za sierpie艅 1999 r. wskazuj膮 na nieznaczne zahamowanie deficytu handlu zagra颅nicznego USA. Byt on o 0,8 mld USD ni偶szy od lipcowego. Nawet analitycy nie spodziewali si臋 tak dobrych wynik贸w handlu zagranicznego.

Mimo tej poprawy wielko艣膰 deficytu by艂a znacz颅na. Ocenia si臋, 偶e na koniec roku mo偶e osi膮gn膮膰 nawet 250 mld USD. Jednak偶e jest to pierwszy sygna艂 o odbudowie eksportu ameryka艅skiego, co powinno w przysz艂o艣ci doprowadzi膰 do zmniej颅szenia deficytu. Zgodnie z ocen膮 sytuacji przez g艂贸wnego eko颅nomist臋 w High Freqnency Economics, import nie b臋dzie si臋 zwi臋ksza艂 tak szybko jak w ostatnich miesi膮cach, podczas gdy eksport powinien dalej rosn膮膰. Zaznacza on, 偶e jego zdaniem wzrost importu w ostatnim okresie czasu byt skutkiem m.in. dostosowania komputer贸w do zmiany daty na prze艂omie milenium. Wzr贸s艂 deficyt w handlu z Chinami do 6.9 mld USD z 6,3 mld USD komplikuj膮c negocjacje w sprawie przyst膮pienia Chin do WTO. Deficyt handlowy z Kanad膮 wzr贸s艂 z 3,1 mld USD do 3,5 mld USD, podczas gdy zakupy z kraj贸w cz艂onkowskich OPEC, g艂贸wnie ropy naftowej, zwi臋kszy艂y si臋 do 2,7 mld USD z 1,9 mld USD. Popraw臋 wykaza艂a natomiast wymiana handlo颅wa z innymi regionami. Deficyt w handlu z Europ膮 Zachodni膮 zmniejszy艂 si臋 znacznie do 4,4 mld USD z 6,8 mld USD. Podobnie z Japoni膮- do 6,4 mld USD z 6,8 mld USD oraz z Kore膮- z 0,8 mld USD do 0,4 mld USD.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Handlu, ca艂ko颅wity eksport USA wzr贸s艂 w sierpniu do 82 mld USD z 79 mld USD w lipcu. Ca艂kowity import zwi臋kszy艂 si臋 do 106,1 mld USD ze 104 mld USD osi膮gni臋tych miesi膮c wcze艣niej. Nadwy偶ka USA w handlu us艂ugami w tym okresie pozosta艂a na poziomie 6,5 mld USD.

Kr贸tka charakterystyka ameryka艅skiego konsumenta

Wysoki poziom rozwoju gospodarczego oraz postindustrialny charakter gospodarki ameryka艅skiej znajduje swoje odbicie tak偶e w wielko艣ci i strukturze konsumpcji. Ameryka艅skie gospodarstwa domowe s膮 bogato wyposa偶one w nowoczesne, trwa艂e 艣rodki konsumpcji. Gospodarstwa domowe w stu procentach korzystaj膮 z elektryczno艣ci i niemal wszystkie (99%) z wodoci膮g贸w i kanalizacji. Lod贸wki stanowi膮 powszechne wyposa偶enie mieszka艅, posiada je 100% gospodarstw domowych. Z innych d贸br trwa艂ego u偶ytku, a偶 98% gospodarstw domowych posiada telewizor kolorowy, 90% 鈥 samoch贸d, 85% 鈥 kuchenk臋 mikrofalow膮, 78% 鈥 pralk臋, 45% 鈥 zmywark臋 do naczy艅, za艣 23% 鈥 komputer osobisty (wszystkie dane dla r. 1993). Telefony zainstalowane s膮 w 94% mieszka艅.

W strukturze wydatk贸w konsumpcyjnych rodzin ameryka艅s颅kich wydatki na odzie偶 zajmuj膮 niska pozycj臋 (Ok. 6% ca艂o艣ci wydatk贸w konsumpcyjnych), podobnie jak w rozwini臋tych krajach europejskich. Zdecydo颅wanie najni偶szy jest natomiast w rodzinach ameryka艅skich udzia艂 wydatk贸w na 偶ywno艣膰 (ok. 10%). Mimo to dzienne spo偶ycie kalorii (ok. 3700) jest w Stanach Zjednoczonych o ok. 10% wi臋ksze ni偶 przeci臋tnie w krajach uprzemys艂owionych (OECD) o 60% przekracza norm臋. Amerykanie spo偶ywaj膮 najwi臋ksze na 艣wiecie ilo艣ci mi臋sa (Ok. 120 kg na osob臋 rocznie).


.:: Menu ::.