• Loading...


  Loading...

  Login


  Register

  A password will be mailed to you.

  Retrieve password

  A confirmation mail will be sent to your e-mail address.
 • Pierwszym i podstawowym stopniem akademickim jest Balchelor`s degree, którego uzyskanie wymaga z reguły czterech lat studiów i uzyskania przeciętnie 120 credits.

  Część z uczelni działa według systemu semestralnego, natomiast część oparta jest na systemie kwartalnym.

  Typ studiów prowadzący do uzyskania stopnia Bachelor określany jest jako studia przeddyplomowe. Stopień ten jest warunkiem do uzyskania wyższego którym jest Master`s Degree. Wymaga on dodatkowych 1-2 lat studiów, które określane są jako dyplomowe. Oprócz zdobycia credits wymagane jest też napisanie pracy dyplomowej, która kończy się egzaminem końcowym (obrona).

  Najwyższym stopniem przyznawanym przez uniwersytety jest stopień doktorski (Doctor`s degree). Nadawany jest w wyniku zaliczenia programu studiów doktorskich i przedstawienia oryginalnej pracy naukowej w formie dysertacji. Obejmuje on przeciętnie 2 lata studiów, oaz dodatkowe 2-4 lata na przeprowadzenie badań, napisanie pracy i jej obronę.

  Wyróżniamy dwa typy uczelni wyższych:

  • szkoły wyższe oferujące czteroletnie programy studiów przeddyplomowych

  • uniwersytety oferujące studia przeddyplomowe i dyplomowe.

  Różnią się one między sobą wielkością, profilem działania i statusem własnościowo prawnym.

  College są z reguły mniejsze od uniwersytetów i ich podstawową misją jest kształcenie. Działalność uniwersytetów jest szersza i obejmuje też prowadzenie działań naukowych oraz oddziaływani na środowiska pozaakademickie.

  Jakość kształcenia jest ta sama.

  Szczegółowa klasyfikacja:

  Uczelnie nadające Stopnie Doktorskie

  Uczelnie oferujące studia na poziomie przeddyplomowym i dyplomowym jednak bez doktoratu.

  Uczelnie oferujące wyłącznie przeddyplomowe progray studiów

  Instytucje o zwężonym profilu działalności  akademie wojskowe, szkoły teologiczne, szkoły inżynierii i technologii oraz szkoły o dwuletnich programach studiów

  System punktowy w szkolnictwie wyższym polega na zdobywaniu punktów za obecności na zajęciach, za aktywność, napisane prace, pomyślnie zaliczone kolokwia itp. Zdobycie określonej ilości punktów pozwala na zaliczenie roku.

  Szkoły Zawodowe

  Większość programów kształcenia zawodowego jest realizowana w szkołach średnich, w których splatają się elementy kształcenia ogólnego i zawodowego. Około 60% młodzieży w wieku 16 lat uczącej się w szkołach średnich ogólnokształcących przynajmniej 2 lata dokształca się w zakresie zawodowym, Na podkreślenie zasługuje, ze w USA jest znikoma liczba średnich szkół zawodowych (225). Kształceniem zawodowym zajmuje się przede wszystkim przemysł. W programach organizowanych przez ten sektor uczestniczyło w 1986 r. prawie 37 min robotników.

  Rynek usług oświatowych oferuje także wiele programów zawodowych na poziomie wyższych klas szkopy średniej. Uczestniczy w nich prawie 9 tys. agencji kształcenia zawodowego. Aktywne są również w tym zakresie amerykańskie wyższe uczelnie, dając szanse uzyskania licencjata, a nawet magisterium w obrębie szeroko pojętej przedsiębiorczości zawodowej.

  Szkoły specjalne

  Programy kształcenia niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo w wieku 4-21 lat zaczęły dopiero być wprowadzane w latach siedemdziesiątych w następstwie odpowiednich regulacji prawnych, zwłaszcza ustawy o dzieciach niepełnosprawnych z 1975 r. Prawo nakazuje identyfikowanie dzieci niepełnosprawnych i organizowanie oświaty dla nich w warunkach integracji z dziećmi pełnosprawnymi, o ile to tylko jest możliwe. Dzieci o wysokim poziomie upośledzenia otrzymują pomoc w szpitalach, domach rodzinnych i w specjalnych placówkach, powołanych do tego celu. Rodzice nie są obciążani żadnymi kosztami związanymi z nauką swoich dzieci. Podobnie bezpłatna jest pomoc lekarska, transport dzieci do odpowiednich placówek medycznych i oświatowych. Organizacja oświaty i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi jest ważną, sprawą dla władz stanowych, ponieważ liczba tych dzieci wzrosła w 1987 r. do 4,4 mln.

  Oświata Dorosłych

  Większe zainteresowanie oświatą dorosłych ze strony Rządu Federalnego ściśle łączy się z przyjęciem w 1965 r. ustawy o oświacie dorosłych, która stworzyła podstawy współpracy między władzami federalnymi i stanowymi w celu umożliwienia imigrantom opanowania języka angielskiego oraz nabycia umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy zarobkowej. Zwiększenie zainteresowania Rządu Federalnego oświatą dorosłych łączy się z uchwaleniem kolejnej ustawy o oświacie dorosłych, która umożliwiała finansowanie programów zwalczania analfabetyzmu wśród ludzi dorosłych, głownie poprzez tworzenie nowych placówek oświaty dorosłych, jak: szkoły multikulturowe, szkoły bez ścian itp. Na przykład w szkołach mullikulturowych uczy się dorosłych funkcjonowania w warunkach wielokulturowości, zwracając szczególną uwagę na podtrzymywanie przyjaznych stosunków między ludźmi rożnych ras i wyznań.

  Nauczyciele

  W USA zatrudnionych jest około 1,7 mln nauczycieli szkół podstawowych i prawie 1,1 mln – szkół średnich. Licencjonowanie nauczycieli jest w gestii rządów stanowych. Każdy stan stosuje własne wymagania w tym zakresie. By uzyskać licencje, trzeba mieć ukończone wyższe studia na poziomie licencjackim na kierunkach nauczycielskich. Inne wymagania związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli wyraźnie różnią się w poszczególnych stanach. Dość często zatrudnia się nauczycieli na próbę bezpośrednio po ukończeniu studiów. Uzyskanie magisterium wiąże się zwykle z promocją w zawodzie. Tytuł nauczyciela dyplomowanego uzyskuje się po zdobyciu praktyki, mierzonej liczbą godzin przepracowanych w klasie szkolnej po ukończeniu studiów.

  Niektóre jednak stany nie wymagają wiele do zatrudnienia nauczyciela i w pełni wystarczy licencjat. Inne zwracają baczna uwagę na uczestnictwo w kursach dokształcania i doskonalenia zawodowego w szkole poza nią. Większość stanów przy przyjęciu do pracy zobowiązuje praktyczny pokaz umiejętności pracy w klasie szkolnej.

  W latach dziewięćdziesiątych przeciętna pensja roczna amerykańskiego nauczyciela wynosiła 31 300, co stanowi swoisty rekord zarobków w tym zawodzie.

  B. Myrkowska: Jak studiować w USA. WiM. Poznań 1995r, s. 28 R. Pachociński: Współczesne systemy edukacyjne. Warszawa 2000, IBE s. 143-144

  

  Korelacje Tematyczne

  No related posts

  Odpowiedz

  You must be logged in to post a comment.

  :: Time ::

  ***New York***
  USA mini FLAG
  ***Tokyo***
  Japan mini FLAG
  ***Warsaw***
  Poland mini FLAG

  ›Translator‹

  Polish flagItalian flagKorean flagChinese (Simplified) flagPortuguese flagEnglish flagGerman flagFrench flagSpanish flagJapanese flagArabic flagRussian flagHindi flagIndonesian flagUkrainian flagEstonian flagMaltese flagThai flagTurkish flagIcelandic flag

  :: Waluty ::

  NBP
  2020-10-23
  USD - 3,8665 PLN
  AUD - 2,7623 PLN
  NZD - 2,5877 PLN
  CAD - 2,9453 PLN
  GBP - 5,0608 PLN
  // //

  :: Search ::

  :: Meteo ::

   New York City
  • New York
  • Overcast
  • Temperature: 7°C
  • Humidity: 56.7%
  • Wind: Calm
  • Dew Point: -1°C
  • Visibility: 13km
  • Clouds: Overcast
  • Barometer: 995 hPa
  • Sunrise: 6:41 am GMT
  • Sunset: 6:48 pm GMT

  :: Topics ::