• Loading...


  Loading...

  Login


  Register

  A password will be mailed to you.

  Retrieve password

  A confirmation mail will be sent to your e-mail address.
 • W gospodarce amerykańskich nasilają się procesy typowe dla okresu postindustrialnego, charakteryzujące się dynamicznym rozwojem usług i wzrostem ich udziału w produkcie krajowym brutto, przy jednocześnie zmniejszającym się udziale prze­mysłu i rolnictwa. Podstawową formą aktywności, wyrażającą się zarówno w wielkości zatrudnienia jak i wartości wytworów, są szeroko rozumiane usługi. Usługi zatrudniają dziś ok. 75% wszystkich zatrudnionych w gospodarce narodowej i tworzą. około 73% produktu krajowego brutto.

  US International Trade Commission (USITEC) – Amerykańska Komisja ds. Handlu Międzyna­rodowego przygotowała kolejny roczny raport o handlu usługami w USA (p1. Recent Trends in US Service Trade’: 2000 Annual Report1. Pod uwagę w analizie wzięto dane statystyczne do­tyczące handlu realizowanego przez zagraniczne filie przedsiębiorstw amerykańskich, handlu za­granicznego, jak i handlu firm zagranicznych w
  USA.

  W raporcie zamieszczono najnowsze dane do­tyczące amerykańskiego handlu usługami ogło­szone przez Ministerstwo Handlu USA i Biuro Analiz Ekonomicznych (Bureau of Economic Ana­lysis – BEA). W 1998 r. udział handlu usługami w całym handlu zagranicznym USA wyniósł 22%. Do­datnie dla USA saldo w obrotach usługami wy­niosło 83 mld USD (80 mld USD przypadało na sektor prywatny), podczas gdy saldo obrotów towarowych było ujemne w wysokości 247 mld USD. W sferze usług zatrudnionych było w 1998 r. 79% wszystkich pracujących w sektorze prywat­nym, a w przemyśle – 18%, rolnictwie i prze­mysłach wydobywczych – 3%. W 1998 r. sektor prywatny USA wyeksportował usług za 245,7 mld USD, podczas gdy import w tym czasie wyniósł 165,3 mld USD. Saldo było dodatnie lecz niższe niż W 1997 r. a 9%. Na­tomiast w latach 1989-1997 wzrastało śred­nio 14% rocznie. Również tempo wzrostu eks­portu usług było w roku 1998 niższe (o 2%) niż importu, który wzrósł w tym czasie o 8%. Struktura eksportu usług w 1998 r. była nastę­pująca: turystyka i podróże miały udział w ogól­nym eksporcie usług w wysokości 29%, usługi związane z własnością intelektualną – 15%, a 10% związane z usługami profesjonalnymi, obsługą zobowiązań i usługami technicznymi.

  W tym samym raporcie omówiono następujące rodzaje usług: finansowe i consultingowe, reklamowe, transportu lotniczego, architektoniczne, usługi budowlane i inżynierskie, audiowizualne (produk­cja i dystrybucja filmów, programów telewizyjnych i radiowych, muzycznych, video), usługi banko­we, komputerowe, energetyczne, ekologiczne, usługi medyczne, ubezpieczenia, sferę własności intelektualnej, przewozy morskie, usługi prawni­cze, handel detaliczny, turystykę i podróże, han­del hurtowy.

  W 1998 r., ale także w latach poprzednich, w handlu prawie wszystkimi rodzajami usług, poza reklamowymi, telekomunikacyjnymi i ubezpiecze­niami, a także przewozami morskimi i lotniczymi odnotowano saldo dodatnie.

  Największym dla USA rynkiem zbytu usług byty kraje UE. ich udział wyniósł 34% całkowitego wolumenu tego handlu. Ważnym importerem usług są również Japonia (13%), Kanada (8%) i Meksyk (5%). Kraje UE są również największym dostawcą usług dla USA. Ich udział w całym amerykańskim imporcie wyniósł 36%. Następne miejsce zajęła Kanada z 9% udziałem, Japonia – 8% i Meksyk – 6%. USA uzyskały saldo dodatnie w handlu usługa­mi ze wszystkimi ważniejszymi partnerami han­dlowymi w tej dziedzinie, a min. z UE nadwyżka wyniosła 23,9 mld USD, Japonią- 17 mld USD, Kanadą – 4,5 mld USD i Meksykiem – 1,8 mld USD. Ogólny wolumen sprzedaży usług realizowany przez zagraniczne przedstawicielstwa firm ame­rykańskich w 1997 r. osiągnął wielkość 258 mld USD. Sprzedaż usług do krajów UE wzrosła o 1,6%, dzięki 42% wzrostowi sprzedaży przez filie amerykańskie tylko w Wielkiej Brytanii. Natomiast sprzedaż usług realizowanych przez przedstawi­cielstwa firm zagranicznych na jej terytorium w 1997 r. wynosiła 206 mld USD.

  

  Korelacje Tematyczne

  No related posts

  Odpowiedz

  You must be logged in to post a comment.

  :: Time ::

  ***New York***
  USA mini FLAG
  ***Tokyo***
  Japan mini FLAG
  ***Warsaw***
  Poland mini FLAG

  ›Translator‹

  Polish flagItalian flagKorean flagChinese (Simplified) flagPortuguese flagEnglish flagGerman flagFrench flagSpanish flagJapanese flagArabic flagRussian flagHindi flagIndonesian flagUkrainian flagEstonian flagMaltese flagThai flagTurkish flagIcelandic flag

  :: Waluty ::

  NBP
  2020-10-21
  USD - 3,8706 PLN
  AUD - 2,7375 PLN
  NZD - 2,5583 PLN
  CAD - 2,9512 PLN
  GBP - 5,0472 PLN
  // //

  :: Search ::

  :: Meteo ::

   New York City
  • New York
  • Overcast
  • Temperature: 7°C
  • Humidity: 56.7%
  • Wind: Calm
  • Dew Point: -1°C
  • Visibility: 13km
  • Clouds: Overcast
  • Barometer: 995 hPa
  • Sunrise: 6:41 am GMT
  • Sunset: 6:48 pm GMT

  :: Topics ::